BLCP Power Limited

งานหัตถศิลป์ประกาศนียบัตรทองคำ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ขนาดกรอบ 20×23 cm. งานหัตถศิลป์ประกาศนียบัตรทองคำและงานแผ่นภาพทองคำ

1 2